Ние, „БГ Домоуправител” ЕООД – дружество, регистрирано в българския Търговски регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК: 202096738, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Кавала” № 20, ет. 3, електронна поща: info@bgdomoupravitel.bg („Дружеството“, „ние“ или „нас“), сме администратор на личните Ви данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък „ОРЗД“. Ние приемаме сериозно неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на Вашите лични данни.

В това Уведомление ние Ви обясняваме как събираме и използваме Вашите лични данни, когато кандидатствате за работа при нас. Това означава, че Вие сте изявили желание да станете наш работник/служител, като сключите трудов договор с нас. Това може да стане в два случая: (първо) когато кандидатствате за определена обявена от нас позиция и съответно ни изпратите Ваша автобиография (CV) и/или мотивационно писмо или (второ) когато ни изпратите Ваша автобиография (CV) и/или мотивационно писмо без конкретна обява, за да се свържем с Вас, при наличие на подходяща свободна позиция.

Възможно е да кандидатствате за работа при нас чрез платформа за публикуване на обяви, уебсайта на Дружеството: www.bgdomoupravitel.bg или по друг посочен от нас начин.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО:

За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще прегледаме предоставената от Вас информация. Целите на обработването на данните Ви са разглеждане и преценка на Вашата кандидатура, както и провеждане на процедури по набиране и подбор на персонал. В случай на обработване на данните Ви за други цели – ще Ви уведомим.

Ние прилагаме следните правни основания за обработване на данните Ви:

 • за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);
 • Вашето съгласие за обработване на Ваши лични данни за една или повече конкретни цели (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД) – в случаите, посочени по-долу;
 • за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас (чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) – ако се използва това основание, ще Ви уведомим допълнително;
 • за целите на нашите или на трета страна легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) – в случай че се използва това основание, ще Ви уведомим за това, както и ще Ви информираме какви са конкретните легитимни интереси.

СЛЕДВА ЛИ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ДАННИТЕ СИ:

В общия случай, Вие не сте длъжни да ни предоставите личните си данни (Вие сте длъжни да го направите, само ако имате такова договорно или законово задължение). В някои случаи, предоставянето на някои от Вашите лични данни е законово изискване и/или изискване, необходимо за сключването на договор. В общия случай, не е налице договорно изискване за предоставянето на Ваши лични данни. Ако не ни предоставите Ваши данни, може да не успеем да сключим или да изпълним договор с Вас или да изпълним някоя от другите ни цели за обработване на данните Ви.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Срокове за съхранение на данни, когато не Ви наемем на работа:

В такъв случай, срокът за съхранение на личните данни е 6 (шест) месеца от момента, в който ги получим, освен ако сте дали своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок ние ще изтрием/унищожим съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон предвижда друго.

В случай че е дадено съгласие за по-дълъг срок за съхранение, се прилага срока, за който е дадено съгласието. Ако сте дали съгласие, Вие имате право да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването на данните въз основа на съгласие, което обработване е осъществено преди оттеглянето на съгласието. Ако оттеглите съгласието си, ние ще изтрием/унищожим съхраняваните документи с лични данни веднага след оттеглянето на съгласието. Това правило би могло да не се приложи, ако специален закон предвижда друго или ако към момента на оттеглянето на съгласието все още не е изтекъл стандартния 6-месечен срок на съхранение /посочен по-горе/ – в такъв случай би могло личните данни да се запазят след оттеглянето на съгласието, като ако това стане, ще бъдете уведомени от нас.

Когато в процедура по набиране и подбор на персонал ние сме изискали да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, ние ще върнем тези документи на кандидата, който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако специален закон предвижда друго.

Срокове за съхранение на данни, ако Ви наемем на работа:

В този случай ще се прилагат сроковете на съхранение, установени в наши вътрешни актове и процедури, като ще Ви предоставим допълнително уведомление за обработването на данните Ви.

СЪБИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В периода на кандидатстването Ви при нас ще съберем и допълнителна информация, за да преценим дали желаем да сключим договор с Вас, например, информация във връзка с Ваше интервю, Ваши тестове, референции, които сте ни предоставили. За тази информация също се прилагат горепосочените срокове на съхранение.

Моля, не ни предоставяйте информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.

ОТ КОГО СМЕ ПОЛУЧИЛИ ДАННИТЕ ВИ:

Ако сте кандидатствали за работа при нас чрез лице, извършващо посредническата дейност по наемане на работа („Посредник“), то ние сме получили информацията и документите, свързани с Вашето кандидатстване, от съответния Посредник. В останалите случаи получаваме такива информация и документи от самите Вас.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ ВИ:

Ако сте кандидатствали за работа при нас чрез Посредник, то моля да имате предвид, че:

 • след като получим данните Ви от Посредника, би могло и ние от своя страна да му предадем Ваши данни във връзка с процеса по подбор на персонал и наемането/ненаемането Ви на работа (например информация дали сме сключили трудов договор с Вас и данни за този трудов договор).
 • целите на горепосоченото предаване са осъществяване на процеса по подбор на персонал и евентуалното Ви наемане на работа, както и извършване на действия с оглед изпълнението на договореното между нас и Посредника и/или с оглед спазване на приложимото законодателство.

Ние ще предаваме данните Ви на горепосочения получател само ако и доколкото това не нарушава приложимото законодателство.

Ние не предаваме данните Ви на други лица извън Дружеството, освен ако сме Ви уведомили за обратното.

ЛИПСА НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:

Няма да прилагаме автоматизирано вземане на решения по отношение на Вас.
 
КЪДЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ:

Личните Ви данни няма да се предават на трета държава (държава извън Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство) и няма да се предават на международна организация.

ВАШИТЕ ПРАВА:

 1. Съгласно законодателството, Вие имате определени права, включително (но не само) Вие имате право да:
  1.1. поискате достъп до Ваши лични данни. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате право да получите достъп до данните и до определена информация, свързана с обработването им, както и право да получите копие от тези данни.
  1.2. поискате коригиране на Ваши лични данни. Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас и/или допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването).
  1.3. поискате изтриване на Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием/премахнем Ваши лични данни, когато не е налице основателна причина да продължим да ги обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).
  1.4. възразите срещу обработването на личните Ви данни. Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни на основание „легитимен интерес“, включително в случаите на профилиране на това основание. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  Освен това, имате право да възразите в следните случаи:
 • Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас, когато ги обработваме за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране, свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
 • Когато личните Ви данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
  1.5. поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването (с изключение на определени действия по обработване, предвидени в приложимото законодателство) на лична информация за Вас, в следните случаи:
 • точността на личните данни се оспорва от Вас, като ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали легитимните основания, които прилагаме, имат преимущество пред интересите Ви.
  1.6. упражните правото на преносимост на Ваши лични данни. Ако обработваме лични данни на основанието „изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна” или основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от нас да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем личните данни на друг администратор на лични данни.
  1.7. оттеглите съгласието си – в случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Може да видите повече за тези права също на сайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045.

 1. Упражняване на правата Ви.
  Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес: info@bgdomoupravitel.bg или ни изпратете писмо на нашия физически адрес, посочен в началото на настоящото уведомление. Ние ще уважим искането Ви, ако и доколкото следва да го направим съгласно приложимото законодателство.

ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН:

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган на Република България, определен със Закона за защита на личните данни. Данните за контакт с нея са следните: адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495, тел. +3592/91-53-555, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет сайт: www.cpdp.bg.

Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.