ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика („Политика/та“) обяснява как ние събираме и обработваме Вашите данни в качеството ни на администратор на лични данни.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

Прочетете тази Политика и я проверявайте редовно.
Ако сте в договорни отношения с нас, моля, проверете свързаните с тях условия и/или политики: те могат да съдържат допълнителни подробности за това как събираме и обработваме данните Ви.
Обърнете внимание и на допълнителна информация и условия, с които Ви запознаваме на различни етапи от нашето взаимодействие.
Ако ни предоставите лична информация за други хора или ако други ни предоставят информацията Ви, ще използваме тази информация само за конкретната цел, поради която тя ни е била предоставена. Ако ни предоставяте информация за трети лица, то Вие следва да имате правно основание за това, а също така следва да запознаете третите лица с начина, по който ние ще обработваме техните данни, в т.ч. с настоящата Политика.

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ? 

Ние, „БГ Домоуправител” ЕООД, ЕИК: 202096738, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Кавала” № 20, ет. 3 (наричано по-нататък „нас“, „ние“ или „Дружеството“), сме администратор по отношение на Вашите лични данни и носим отговорност за тях.
Ако имате някакви въпроси за Политиката или за Вашите лични данни, моля, свържете се с нас.
Данни за контакт с нас: 
Адрес: гр. Пловдив, район „Централен”, ул. „Кавала” № 20, ет. 3, електронна поща: info@bgdomoupravitel.bg
Много важно е информацията, която имаме за Вас, да бъде вярна и актуална. Моля, информирайте ни при промени или ако забележите грешки.

КАКВИ ВАШИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ, С КАКВА ЦЕЛ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?

Ние обработваме лични данни с определени цели и на съответни правни основания, в зависимост от Вашата роля спрямо нас.

Когато сте посетител или потребител на нашия уебсайт www.bgdomoupravitel.bg
А) Автоматично събирана информация: Вие може да получите достъп до уебсайта, без да въвеждате лични данни. Но и в този случай автоматично се обработва определена информация – Лог файлове /файлове за събития/.
Обработваме Лог файлове /файлове за събития/ на основанието „легитимен интерес“, като целите са сигурност, техническа поддръжка и/или предотвратяване/засичане на нарушения/престъпления.
Б) Социалните приставки или бутони /Social Plug-in/ Facebook, Instagram, Twitter и/или други. Използването им е по Ваше желание. Те представляват връзка към уебсайтове на трети страни, които събират и обработват лични данни съгласно свои условия/политики. С оглед на Вашата информираност и права, Ви Молим да се запознаете с условията/политиките на съответните трети страни.
Поставили сме тези приставки/бутони, за да направим уебсайта ни по-функционален за посетители, както и за да популяризираме нашата дейност, ако Вие доброволно споделите наше съдържание в съответните уебсайтове. Приемаме това за наш „легитимен интерес“ и съответно прилагаме основанието „легитимен интерес“ за обработване на данни по настоящата буква Б). Повече информация за използваните социални приставки може да намерите тук.
В) Други препратки към уебсайтове на трети страни.
Възможно е нашият уебсайт да препраща и към други уебсайтове. Ако решите да последвате тези препратки, моля запознайте се подробно с политиките за защита на личните данни на съответните уебсайтове, за да разберете как ще се обработва Вашата информация. Използването на тези препратки на нашия уебсайт се основава на нашия „легитимен интерес“ да направим уебсайта по-функционален за посетители, както и на нашия и на съответната трета страна „легитимен интерес“ да развиваме дейността си.
Г) Лични данни, които Вие ни предоставяте чрез уебсайта.
Когато използвате формуляра за контакт на нашия уебсайт (ако е налице такъв в съответния момент) или друга наша услуга на уебсайта, ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме предвидили (ако има такива), са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна. Моля не ни предоставяйте лична информация за Вас, която не е необходима за съответната цел. Обработваме също и информацията, която се създава с оглед на нашето взаимодействие, например самото съдържание на съобщенията, изпратени чрез уебсайта.
Понякога обработваме Вашите данни и на т.нар. преддоговорно основание (основание „за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“). Това основание прилагаме във всички случаи, в които Вие поискате да сключите договор с нас и ние обработваме необходимите Ваши данни с тази цел. В други случаи между нас може да е налице сключен договор и обработването на Вашите лични данни чрез уебсайта да е във връзка с изпълнение на наше договорно задължение (основание „за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна“).
В случаите по чл. 6 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (напр. когато изпращате съобщение чрез формуляра за контакт на уебсайт www.bgdomoupravitel.bg), съхраняваме информация за времето и източника на предаваните електронни изявления в срок от една година. Правим това на основанието „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството“. Целта е да спазим съответните законови задължения.
В останалите случаи (за които не е посочено друго основание в настоящата буква „Г)“) основанието за обработване на данните Ви е нашия „легитимен интерес“ да отговорим на/изпълним Вашето искане.
Д) Чувствителни данни за Вас /специални категории данни/.
Ние не изискваме да ни предоставяте такива данни за Вас. Специални категории данни, или още „чувствителни данни”, са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Моля, не ни предоставяйте такива данни. Предоставянето на такива данни, както и на други лични данни, които не са необходими за съответната цел на взаимодействието ни с Вас, излага на излишен риск Вашите данни.

4.2. Ако сте посетител на нашия офис:
В този случай ще Ви помолим да се представите и да ни предоставите основна информация за Вас /Вашите имена, организация, за която работите или представлявате/. Възможно е също да отразим деня, в който сте ни посетили, евентуално и конкретното време, както и информация за лицата, с които сте се срещнали.
Ще използваме получената информация на основание наши „легитимни интереси“ – да контролираме достъпа до нашия офис и по съображения за сигурност. Би могло да използваме информацията и за да отчитаме/контролираме дейността на Дружеството, както и дейността на неговите членове и органи, с които Вие се срещате.

4.3. Ако сте участник в събитие (представяне, среща, форум и други мероприятия) или инициатива, които организираме и/или в които участваме:
Ще съберем необходимата информация, за Вашето включване и участие. Понякога може да поискаме информация за Вашите предпочитания, за да направим събитието/инициативата по-полезни.
В някои случаи във връзка със събитията/инициативите може да бъдат направени аудио, видео, аудио-видео записи и/или снимки (напр. по време на самите събития и инициативи). Ние може да използваме такива снимки/записи, както и информация за Вашето участие, за да популяризираме нашето събитие/инициатива в медии, в социални мрежи, на нашия уебсайт, в презентация и/или други. При публикуване на записи/снимки с Вас в социална мрежа и/или на нашия уебсайт е възможно да посочим участващи в събитието/инициативата лица, например чрез функция за отбелязване (tag). Ако направата, съхраняването и/или използване на аудио, видео, аудио-видео записи и/или снимки с Вас Ви притеснява, Вие може предварително да ни информирате за това (например, че не желаете да публикуваме информация за Вас и/или че не желаете да публикуваме записи/снимки с Вас) и ние ще преценим как да постъпим във всеки конкретен случай.
Също така би могло да запазим Ваши данни, за да се свързваме с Вас понякога и да Ви изпращаме информация за други подобни наши събития/инициативи. Може също да поискаме от Вас обратна връзка за това как оценявате нашето събитие/инициатива, с оглед анализиране, планиране и/или подобряване на дейността ни.
Описаните в тази точка 4.3. дейности по обработване на данни извършваме въз основа на нашите „легитимни интереси“ да изпълним целите, посочени в настоящата точка.
Вие имате право да възразите срещу горепосочените начини на използване на данните Ви, както е описано по-долу във връзка с Вашите права.

4.4. Ако сте участник в наша кампания.
Би могло да организираме такива кампании, например чрез нашите профили в социалните мрежи. В тези случаи ще обработваме информацията, която ни предоставяте за целта на участието Ви в съответната кампания, на основание нашия „легитимен интерес“ да проведем съответната кампания.

4.5. Ако ни „харесвате“/„следвате” в социална мрежа.
Ако сте „харесали” наш профил/страница в социална мрежа и/или го/я „следвате”, съгласно практиките на съответната социална мрежа, би могло автоматично ще виждате съобщения, публикации и/или материали, публикувани от нас. Ако направите запитване до нас чрез съответната социална мрежа или коментирате публикация, ние може да използваме функционалностите на същата мрежа, за да Ви отговорим, а ако сте поискали да се свържем с Вас по друг начин /например, като ни дадете Вашия телефонен номер/, ние ще се съобразим с Вашето желание.
Ще обработваме тези данни на основание нашите „легитимни интереси“ да популяризираме/подобряваме дейността си и/или да Ви отговорим.

4.6. Ако сте лице, с което контактуваме във връзка с договорни отношения на Дружеството:
Това означава, че Вие сте наш партньор, клиент или доставчик или представлявате организация, която е наш партньор, клиент или доставчик или сте неин работник/служител. Дружеството сключва договори в качеството му на професионален управител-търговец по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и обработва данни в тази връзка – например данни за собственици, ползватели и обитатели на обекти в етажната собственост, данни за обектите в етажната собственост, данни за плащания и т.н., съгласно законовитеизисквания. Би могло обработваме също и следната информация: писмена/електронна или друга кореспонденция с Вас; данни, съдържащи се в документация във връзка с отношенията ни, например Ваши подписи, описание на Ваше поведение, Ваши изявления и др.; всяка друга информация, която ни е необходима във връзка с отношенията, в които участваме.
Ако Вие сте страна по Договор с нас:

 • за целите на изпълнението на задълженията ни по Договора с Вас ние ще обработваме информацията на основанието „за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна“.
 • ще обработваме информация на основанието „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството“, когато това се изисква от приложимото законодателство (напр. съгласно ЗУЕС);
 • останалите дейности по обработване ще извършваме въз основа на „легитимните ни интереси“ да търсим/отчитаме изпълнението на договора между нас и с оглед евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако Вие представлявате организация, която е наш партньор, клиент или доставчик или сте неин работник/служител:

 • ще обработваме информация на основанието „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството“, когато това се изисква от приложимото законодателство (напр. съгласно ЗУЕС);
 • останалите дейности по обработване ще извършваме въз основа на „легитимните ни интереси“ да изпълняваме и да търсим/отчитаме изпълнението на договора между нас и с оглед евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции.

4.7. Ако сте лице, с което контактуваме във връзка с евентуално сключване на договор:
Това означава, че Вие сте наш потенциален партньор, клиент или доставчик или представлявате организация – наш потенциален партньор, клиент или доставчик или сте неин работник/служител. Може да имаме Вашата информация от самите Вас, както и от професионален публичен регистър, от лице, с което сте работили или което познавате по други причини, да сте ни дали визитната си картичка или контакти на събитие, среща или по друг начин. В тези случаи ние ще направим преценка за каква цел и на какво основание бихме могли да използваме Вашите данни за контакт. Ще вземем предвид контекста, в който това се е случило, както и Вашите разумни очаквания относно използването на личните данни от нас.
Ако преценим, че за нас е налице основанието „легитимен интерес“ да се свържем с Вас, за да Ви предоставим/поискаме оферта, Да Ви предложим партньорство или с друга цел да комуникираме с Вас във връзка с евентуални бъдещи договорни отношения със Дружеството, Вие ще имате право да възразите срещу такова използване на Вашите данни, както е описано по-долу във връзка с Вашите права. Ако Вие поискате да сключите договор с нас, ние ще обработваме необходимите Ваши данни за тази цел на основанието „за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“. В някои случаи може да се наложи да поискаме Вашето съгласие, като ако го дадете, ние ще обработваме данните Ви на основанието „съгласие“.

4.8. В други случаи (извън посочените по-горе в настоящата т. 4), ако сте лице, с което контактуваме във връзка с осъществяване на целите на Дружеството
Целта на такова обработване на данни е осъществяване на целите на Дружеството. Тук се включват например случаите на обработване на данни на физически лица, работещи в различни органи на власт/институции.
Горепосоченото обработване е на основанието „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството“, когато това се изисква от приложимото законодателство (напр. съгласно ЗУЕС), или на основанието „легитимен интерес“, който се състои в това да осъществяваме целите на Дружеството.

4.9. За какви други цели може да използваме Вашите лични данни?
По-горе сме описали най-типичните цели за обработването им, но следва да имате предвид и следните цели:

 • за администриране на нашата дейност, включително отчетност и анализ в самото Дружество – прилагаме основанието наш „легитимен интерес“;
 • превенция на измами и други неправомерни дейности – прилагаме основанието наш „легитимен интерес“;
 • за установяване, упражняване и/или защита на наши правни претенции – прилагаме основанието наш „легитимен интерес“;
 • за изпълнение на наши задължения по договор, по който не сте страна – прилагаме основанието наш „легитимен интерес“;
 • за анализ ефективността на нашата дейност и подобряването й – прилагаме основанието наш „легитимен интерес“.
 • за изпълнение на наши задължения по договор, по който сте страна – прилагаме основанието „за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна“;
 • за изпълнение на наши задължения, приложими по закон (напр. по ЗУЕС и/или по счетоводното законодателство, данъчното законодателство и др.) – прилагаме основанието „за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството“.

4.10. На какво правно основание обработваме Вашите данни?
За обработването на данните Ви прилагаме правни основания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък „ОРЗД“.

4.10.1. За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД)
Това са случаите, в които обработването на Вашите лични е данни е необходимо за спазване на наше законово задължение по ЗУЕС, данъчното законодателство, счетоводното законодателство и др.

4.10.2. Легитимен интерес (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД)
Когато определяме нашето правно основание като „легитимен интерес”, ние първо преценяваме какъв е той и дали обработването на Вашите данни е необходимо за неговото постигане. Преценяваме също дали имат преимущество пред него Вашите интереси или основните права и свободи, които изискват защита на личните данни. Независимо от нашата преценка, Вие винаги имате право да възразявате срещу обработването, основано на легитимните ни интереси, както е описано по-долу в т. 10.1.4.
Когато обработваме данните Ви на основанието „легитимен интерес“ описанието на легитимния интерес съвпада с описанието на целта на обработване на данните.

4.10.3. За изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД)
Това може да се приложи когато Вие самите сте страна по договор със Дружеството, съответно когато по Ваше искане се предприемат стъпки преди сключването на договор с Вас.

4.10.4. Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД)
Това е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието Ви свързаните с Вас лични данни да бъдат обработени.
Ако се налага да обработваме Ваши „чувствителни данни” (повече информация за тях има в т. 4.1., буква Д) по-горе) на основание Ваше съгласие, то същото следва също да бъде изрично дадено. В т. 10.1.7. ще разберете как може по всяко време да оттеглите Вашето съгласие.
Имайте предвид, че съгласието е правно основание, различно от описаните по-горе. Например, подписване на договор помежду ни не е равносилно на даване на съгласие.

Ако имате притеснения или колебания за това какво е точно приложимото основание за конкретна цел на обработване на Вашите данни, Вие винаги може да се обърнете към нас.

 1. МОЖЕ ЛИ ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни, в случай че съществува такова Ваше договорно или законово задължение. Ако в такива случаи Вие не ни предоставяте тези данни при поискване, може да не успеем да сключим или да изпълним договор, или да реализираме някоя от другите цели на обработване на данните Ви. Във всички случаи ние ще Ви уведомим за това. Ще Ви уведомим и ако предоставянето на данните Ви е изискване, необходимо за сключването на договор.

 1. КОМБИНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Понякога комбинираме информация за Вас, която получаваме от Вас по различни канали на комуникация /например, по имейл, телефон, чрез уебсайта ни/ или от други източници – публични източници, като Търговския регистър, Регистъра на юридически лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ или от трети страни – наши партньори, с които Вие взаимодействате във връзка с отношенията Ви с нас. Когато комбинираме тази информация, ние не я използваме за цел, за която не сте информирани. Когато получаваме информация от източници, различни от самите Вас, тази информация е ограничена до необходимото във връзка с целите, за които се обработва.

 1. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?  

Може да се наложи да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу:
7.1. Доставчици на услуги. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на услуги относно информационни технологии (IT услуги), системна администрация, куриери, мобилни оператори, социални мрежи.
7.2. Други лица, които ни предоставят съответни услуги – банки, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за да ни предоставят определена услуга.
7.3. Органи на власт – когато това е необходимо с оглед осъществяване на целите на Дружеството, както и в други случаи съгласно приложимото законодателство.

В случаите на публикуване на Ваши данни (в т.ч. съдържащи се в снимки, видеозаписи и т.н.) на наш уебсайт и/или в социална мрежа, данните ще станат публично достъпи (по отношение на социални мрежи – доколкото това съответства на относимите функционалности/настройки). В случаите на публикуване на Ваши данни в социална мрежа, получател на данните е и администраторът на лични данни в съответната социална мрежа.

8. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Използването на платформите/инструментите/услугите на Google LLC (напр. gmail) и/или Meta Platforms Ireland Ltd. (например социалната мрежа Фейсбук, услугата Месинджър) би могло да е свързано с предаване на данни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Такива предавания на данни се основават на решения относно адекватно ниво на защита, стандартни договорни клаузи, както и евентуално на Ваше изрично съгласие (съгласно член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД) и/или на друго основание, ако такова е посочено в Политиките за поверителност на тези платформи/инструменти/услуги. За повече информация относно това следва да прочетете съответните Политики за поверителност (за Meta Platforms Ireland Ltd. – моля, посетете https://www.facebook.com/privacy/explanation; за Google LLC – моля, посетете https://policies.google.com/privacy?hl=bg), а също така можете да се обърнете за помощ към нас, като използвате данните за контакт, посочени в т. 3 от настоящата Политика.
Във всички останали случаи личните Ви данни не се предават на трети държави (държави, които не са членки на Европейския съюз и не са страни по споразумението за Европейското икономическо пространство) и не се предават на международни организации.

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
    
  Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови изисквания.
  Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид приложими законови изисквания (включително тези по ЗУЕС), обема на данните, естеството и чувствителността им, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на данните, целите на обработване и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства.
  Съгласно данъчното законодателство следва да съхраняваме определена документация, съдържаща лични данни, за срок от пет години.
  В случаите по чл. 6 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (напр. когато изпращате съобщение чрез формуляра за контакт на уебсайт www.bgdomoupravitel.bg), съхраняваме информация за времето и източника на предаваните електронни изявления в срок от една година.
  В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство.
  При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски или статистически цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.
 2. ВАШИТЕ ПРАВА

Съгласно законодателството, Вие имате определени права, включително (но не само) Вие имате право да:
10.1.1. Поискате достъп до Ваши лични данни. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате право да получите достъп до данните и до определена информация, свързана с обработването им, както и право да получите копие от тези данни.
10.1.2. Поискате коригиране на Ваши лични данни. Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас и/или допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването).
10.1.3. Поискате изтриване на Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием/премахнем Ваши лични данни, когато не е налице основателна причина да продължим да ги обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).
10.1.4. Възразите срещу обработването на личните Ви данни. Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни на основание „легитимен интерес“, включително в случаите на профилиране на това основание. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Освен това, имате право да възразите в следните случаи:

 • Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас, когато ги обработваме за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране, свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
 • Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
  10.1.5. Поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването (с изключение на определени действия по обработване, предвидени в приложимото законодателство) на лична информация за Вас, в следните случаи:
 • точността на личните данни се оспорва от Вас, като ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали легитимните основания, които прилагаме, имат преимущество пред интересите Ви.
  10.1.6. Упражните правото на преносимост на Ваши лични данни. Ако обработваме лични данни на основанието „изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна” или основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от нас да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем личните данни на друг администратор на лични данни.
  10.1.7. Оттеглите съгласието си. В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие или изрично съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
  Може да видите повече за горепосочените права и на уебсайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1045.

10.2. Упражняване на правата Ви. Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, или да получите повече информация за него, моля, изпратете ни имейл на адрес info@bgdomoupravitel.bg или ни изпратете писмо на нашия физически адрес, посочен в т. 3.
Няма да плащате такса за достъп до личните ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна, по-специално поради своята повторяемост, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.  
Може да се наложи да поискаме от вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.
Опитваме се да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, като в този случай ще Ви уведомим за това.

 1. ВАШЕТО ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН.

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как обработваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган на Република България, определен със Закона за защита на личните данни. Данните за контакт с нея са следните: адрес – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати – N 42.668839 E 23.377495, тел. +3592/91-53-555, електронна поща – kzld@cpdp.bg, уебсайт – www.cpdp.bg. Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

 1. ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние имаме право да променяме/актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени/актуализации на нашия уебсайт www.bgdomoupravitel.bg