Полезно

Според Закона за управление на етажната собственост , по който беше даден срок 01 ноември 2009 г. е задължително всички собственици на имоти в режим етажна собственост да проведат общо събрание и да впишат в книгата на собствениците данните , който са необходими.За съжаление почти незначителна част от входовете са спазили сроковете.Дали това е поради не проявена инициатива или просто не са разбрали какво точно трябва да се направи?

Явно поради незнание хората са започнали да събират конфиденциална информация за да я впишат в книгата на собствениците. В Закона за управление на етажната собственост обаче няма такива изисквания.

В книгата се посочва местонахождението и номера на обекта по плана на сградата;трите имена на собственика;вида на документа за собственост;имената на членовете на домакинството или на наемателите,който се наричат обитатели.Вписват се и притежаваните или взети за отглеждане животни.За тях закона предвижда да се заплаща такса като за обитател.

Ако по някаква причина сте изпуснали този срок , то тогава закона предвижда съставянето на книгата на собствениците и вписването й в общината на районните и общинските кметове. Те трябва да свикат общо събрание ,на което да се избере управител и контрольор.

Хората нагърбили се със задачата да са управители на етажната собственост са възрастни хора,който не умеят да тълкуват закона или са млади , работещи и в забързаното ежедневие нямат възможност да обърнат внимание .

За да се регистрира етажната собственост в районното кметство е необходимо управителя да представи попълнени регистрационна карта , заявление , протокол от общо събрание подписан от всички собственици и книгата на собствениците.При неизпълнение на това задължение е предвидена глоба от 300 до 1000 лв. За собствениците, които не спазват закона, санкцията е от 20 до 100 лв.

В Закона за управление на етажната собственост е предвидена възможността да се създаде сдружение на собствениците, което е юридическо лице. Идеята е така да се облекчат процедурите при цялостно обновяване или ремонт на жилищната сграда. За да бъде създадено такова сдружение трябва да се свика учредително събрание, на което да присъстват всички собственици.

Интересна част от закона е Фонд „Ремонт и обновяване”.Общото събрание създава и поддържа този фонд,чийто средства се набират от вноски на собствениците.Те се набират за ремонт, обновяване и реконструкция на общите части.

Домоуправителите в жилищните кооперации ще бъдат задължително платени. Това е една от промените в Закона за етажната собственост, която се обсъжда от регионалното министерство. Предложението е заплатата ,която ще получава да е между 60 и 100 лева месечно.Може да се окаже ,че това е стимул за някой от съседите ви. Но ако те решат, че не искат да се занимават с цялата бумащина, могат да се обърнат към нашата фирма, която изпълнява услугите на професионален домоуправител. Срещу минимално заплащане се нагърбваме да организираме всички собственици за едно общо благо.